Rząd szykuje kolejną zmianę w kodeksie pracy, która ma uprościć formalności przy wydawaniu świadectw pracy. Chodzi o wydawanie tego dokumentu osobom zatrudnionym na kolejno następujące po sobie umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 97 § 1 k. p., pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu upływu 2-letniego zatrudnienia pracownika na umowach terminowych. Można je jednak wydać później, gdy ostatnia umowa na czas określony kończy się po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej. Pracodawca nie wydaje zbiorczego świadectwa, jeśli po zakończeniu terminowej umowy o pracę zatrudnia nadal pracownika na czas nieokreślony. Wówczas zbiorcze świadectwo wydaje się po zakończeniu umowy terminowej, nawet jeśli nastąpi to przed upływem 2 lat zatrudnienia.

Istnieją jeszcze przypadki, gdy pracodawca wystawia świadectwo po bardzo krótkim okresie zatrudniania na kontrakcie, gdy umowa zostanie rozwiązana za porozumiem lub za wypowiedzeniem jednej ze stron. Pracownik może również żądać wydania dokumentu wcześniej, po upływie umowy na czas określony trwającej krócej niż 2 lata, gdy nadal pracuje na czas nieokreślony.

Wprowadzenie zbiorczego świadectwa pracy miało ograniczyć biurokrację i formalizm przy zatrudnianiu pracownika. Pracodawca musi jednak pamiętać, że pracownik może żądać wydania świadectwa po upływie każdej umowy na czas określony. Wówczas pracodawca ma obowiązek wydać je w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

Natomiast po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy na czas nieokreślony pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu ustania zatrudnienia, a - jeżeli nie jest to możliwe - nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Wówczas ma obowiązek przesłać pocztą dokument pracownikowi lub osobie upoważnionej albo doręczyć go w inny sposób. Zasady te wynikają z § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, Dz. U. Nr 60, poz. 282 ze zm.).

Reguły te mają się jednak zmienić, bo zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, firmy nie będą już musiały wydawać świadectw po upływie 2-letniego okresu zatrudnienia. Jeżeli podpiszą kolejną umowę na czas określony w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej, firma wyda taki dokument za okresy pracy na podstawie zakończonej już umowy lub umów tylko na wniosek zatrudnionego. Będzie on mógł żądać świadectwa za zakończone okresy pracy w każdym czasie, zamiast czekać do podpisania kolejnego kontraktu. Projekt ustawy trafił już do Sejmu i ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Agnieszka Rosa