Przepisy dotyczące czasu pracy i wypłaty świadczeń nadal są jednym z głównych obszarów prawa pracy, w którym pracodawcy dopuszczają się szeregu naruszeń. Z raportu PIP za 2018 r. wynika, że pracodawcy uchylają się od obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy zgodnie z przepisami. W co czwartym podmiocie takiej ewidencji nie było lub była ona prowadzona nierzetelnie.

 

 

Czas pracy

Inspekcja wskazuje, że nieewidencjonowanie czasu pracy może się wiązać z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych stwierdzono w co czwartym zakładzie pracy, głównie w branży przemysłowej, w handlu, w nieco mniejszym stopniu w transporcie i budownictwie.

 - Bywa, że kwestie te regulowane są przez pracodawców z pominięciem systemu księgowego, jako sposób zaoszczędzenia na kosztach pracowniczych. W części przypadków sami pracownicy – z obawy przed utratą pracy – godzą się na nieoficjalne przekazywanie dodatkowych świadczeń z tytułu nadgodzin. Dotyczy to jednak przede wszystkim pracobiorców o najniższych kwalifikacjach zawodowych i tych, których umiejętności nie są poszukiwane na rynku pracy. Odrębną kwestią pozostają przyczyny natury osobistej, np. związane z ciążącymi na pracownikach zajęciami komorniczymi – podkreśla PIP.

Czytaj w LEX:

Pięciodniowy tydzień pracy

Z raportu PIP wynika, że nieprawidłowości występują w kwestii niezapewnienia pracownikom pięciodniowego tygodnia pracy. Część pracodawców w rozkładach czasu pracy nie uwzględnia zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Inni pracodawcy nie rekompensują tej pracy dniem wolnym, lecz wypłacają dodatkowe wynagrodzenie. Problem ten stwierdzono w co czwartym kontrolowanym podmiocie.

Zobacz LEX News: Zmiany w ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r. >

Zdecydowanie rzadziej zdarza się, że pracodawcy nie zapewniają pracownikom wymaganego odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Stosunkowo niewielki odsetek nieprawidłowości dotyczy również zapewniania raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy.
Czytaj też: Świadectwo pracy bez dyscyplinarki - pracodawcy i ministerstwo przeciwni >>>