Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI") wprowadza europejską legitymację zawodową. Będzie to certyfikat elektroniczny, który zostanie wprowadzony dla wybranych zawodów (m.in. zawodów medycznych) o największej mobilności, stanowiący nową ścieżkę uznania kwalifikacji. Na podstawie przekazanych dokumentów organ w państwie wysyłającym stworzy projekt legitymacji, który również będzie dostępny dla państwa przyjmującego, które porówna dokumenty ze swoimi wymaganiami i podejmie decyzję czy do uznania kwalifikacji jest to wystarczające. Jeśli tak, to wtedy nastąpi zatwierdzenie legitymacji. W przypadku stwierdzenia, że konieczny jest staż lub test, zatwierdzenie nastąpi po spełnieniu wskazanych wnioskodawcy warunków.

Dyrektywa ma za cel zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i ochrony konsumentów. Skutkiem tego jest rozszerzenie obowiązków informacyjnych i ostrzegawczych w odniesieniu do pracowników służby zdrowia. Ostrzeganie ma następować przez system IMI i być niezależne od tego czy dana osoba złożyła wniosek o wydanie legitymacji.

Do dyrektywy zostały również wprowadzone, zaproponowane przez Polskę zmiany umożliwiające automatyczne uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych (na zasadzie praw nabytych), a także zmiana warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych polegająca na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego (3 kolejne lata z ostatnich 5 lat zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat).