Zmiany w ustawie emerytalnej zostały wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726).

Chodzi o kobiety, które nie ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy nie ukończyli 65 lat i nabyli prawo do emerytury przyznanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i emerytury kapitałowej.

Zgodnie bowiem z art. 103a ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przez emeryta, który kontynuuje zatrudnienie bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Oznacza to, że osoba aktywna zawodowo, która złożyła wniosek o emeryturę musi się zwolnić z pracy, aby ZUS mógł jej wypłacać świadczenie. Ustanie stosunku pracy nie musi mieć charakter stały; przerwa w zatrudnieniu może być choćby jednodniowa. Potem emeryt może znowu się zatrudnić na to samo stanowisko i z tym samym wynagrodzeniem.

Wówczas pobieranie emerytury jest jednakże obwarowane dwoma warunkami: po pierwsze, zainteresowany musi udowodnić w ZUS, że stosunek pracy został rozwiązany, a po drugie, wysokość pobieranego wynagrodzenia nie może być wyższe niż wynika to z przepisów ustawy emerytalnej. Ma to bowiem wpływ na dalszą wypłatę emerytury.

Osoby, które rozwiązały umowę o pracę przed przyznaniem wcześniejszej emerytury powinny udokumentować ten fakt przez dostarczenie do ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy. Chodzi jednak o skuteczne rozwiązanie umowy o pracę, czyli po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Tym pracownikom, którzy rozwiązali umowę, ale przebywają jeszcze na okresie wypowiedzenia, ZUS zawiesi wypłatę emerytury do upływu okresu wypowiedzenia. Szansą na uniknięcie tego przykrego skutku jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, ze skróconym (nawet do jednego dnia) okresem wypowiedzenia.

Druga kwestia to wysokość zarobków, którą strony określą w umowie o pracę z emerytem z ustalonym prawem do świadczenia. W zależności od wysokości osiąganego dochodu wypłata emerytury może być zmniejszona lub zawieszona. Wypłata emerytury jest zmniejszana, jeśli dodatkowe dochody miesięczne są wyższe niż kwota 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, ale nie wyższa niż 130% tej kwoty. Zmniejszenie emerytury nie może być jednak większe niż kwoty dopuszczalnych zmniejszeń. Jeśli natomiast dodatkowe zarobki emeryta przekraczają 130% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas jej wypłata ulega zawieszeniu.

Powyższe regulacje dotyczą osób, które nabyły prawo do tzw. wcześniejszej emerytury. Osoby, które są w powszechnym wieku emerytalnym mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.