Eksperci o rozwoju PPP w Polsce
\

19 czerwca br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie w gronie ekspertów w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem było omówienie wniosków z badania potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów PPP w Polsce oraz dyskusja o postulatach działań mających na celu aktywizację rynku PPP, sformułowanych na podstawie wniosków z tego badania.

Eksperci opracowujący wyniki badania, wskazali, że w dobie poszukiwania środków na finansowanie rozwoju infrastruktury i usług społecznych partnerstwo publiczno-prywatne jest nieodzowne. Szersze stosowanie tej formuły, wzorem państw Europy Zachodniej, może pomóc Polsce w dojściu do tamtejszych wskaźników rozwoju gospodarczego. Jeśli PPP stosowalibyśmy równie często jak inni (ok. 17 proc. projektów publicznych), to w perspektywie 8 lat, polska administracja powinna uruchamiać kontrakty tego typu o wartości nakładów od 4 do 7 mld zł. Dotąd, na 118 projektów zainicjowanych formalnie na koniec III kwartału 2011 r. zawarto 24 umowy. W świetle tych danych rynek PPP w Polsce w najbliższych latach, to ok. 15 mld zł. Badania wykazały, że ok. 33 proc. samorządów rozważa zastosowanie PPP, a 4 proc. już zainicjowało takie projekty. Co ciekawe, wdrożenie projektów PPP zapowiada aż 78 proc. miast powiatowych.

Z badania wynika, że główną przeszkodą w pełniejszym posługiwaniu się PPP nie jest legislacja, a raczej tradycyjny sposób funkcjonowania urzędów. W opinii respondentów, charakteryzuje go hierarchiczna struktura, obawa o społeczny odbiór bliższej współpracy z biznesem jaką żywią politycy i urzędnicy oraz brak utartej ścieżki działań i uznanej powszechnie metodologii oceny korzyści, jakie ta współpraca może przynieść. Wciąż żywa jest obawa, że jeśli korzyści z PPP nie są ewidentne, mogą być podważone przez organy kontrolne i opozycję.

Badania jednoznacznie wskazują, że PPP wymusza znaczącą zmianę kultury organizacyjnej w polskiej administracji, która powinna być zsynchronizowana z analogicznym procesem w instytucjach kontrolnych, szczególnie jeśli poważnie rozważane jest prowadzenie w perspektywie finansowej 2014-20 projektów hybrydowych, tj. pozwalających na wykorzystanie w ramach PPP środków dotacyjnych UE.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.ppp.parp.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.