Profil informacyjny będzie tworzony przez płatnika za pomocą systemu informatycznego. Z obowiązku tworzenia profilu będą zwolnieni tylko nieliczni pracodawcy. Tak zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i niektórych innych ustaw. Projekt niesie pewne obowiązki zarówno dla płatnika, na którego został nałożony obowiązek tworzenia profilu informacyjnego, jak również na płatnika, który z tego obowiązku został zwolniony.
Niezdolność do pracy spowodowana chorobą jest kategorią formalną dotyczącą pracownika, ale także i pracodawcy. Pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca zaś jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia lub utrzymywania stosunku pracy. Nadto, pracodawca jest obowiązany do przyjęcia od pracownika formularza ZUS ZLA (zwolnienia lekarskiego, dawne L-4) i przetworzenia go oraz doręczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wypłata świadczenia w pewnym sensie zależy od sprawności przepływu dokumentacji w postaci papierowej. I tak, zgodnie z ustawą ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedopełnienie obowiązku dostarczenia zwolnienia powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Z drugiej strony problematyczne jest wdrożenie kontroli wykorzystania orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, zwłaszcza tych krótkotrwałych. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy trafia do ZUS już po jego wykorzystaniu i odzyskaniu przez pracownika zdolności do pracy. W tych okolicznościach kontrola, zwłaszcza polegająca na badaniu czy wizycie u niezdolnego do pracy jest już wykluczona.
W przestrzeni publicznej coraz więcej obszarów jest informatyzowanych. Takie rozwiązania mają swoich zwolenników i przeciwników. Zdaje się jednak, że względy utylitarne absolutnie przeważają. W przypadku e-zwolnień lekarskich będą bardzo dostrzegalne.
 
Ważne!
E-zwolnienie jest w fazie projektu ustawy. Instytucja jest objęta zakresem przedmiotowym projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i niektórych innych ustaw.
 
Według projektu ustawy nowelizującej dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej - są zaświadczenia lekarskie albo wydruk zaświadczenia elektronicznego.
Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12) ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP. Zaświadczenie będzie zgodne z wzorem ustalonym przez ZUS. Wystawianie zwolnień zaś odbywać się będzie za pośrednictwem systemu informatycznego nieodpłatnie udostępnionego prze ZUS. Elektroniczne zaświadczenie ma zawierać:
1. Identyfikator i datę wystawienia;
2. Dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, PESEL albo seria i numer paszportu i data urodzenia jeżeli nie nadano PESEL, adres pobytu w czasie trwania niezdolności do pracy;
3. Dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano PESEL;
4. Imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie oraz adres miejsca udzielania świadczeń;
5. Okres orzeczonej niezdolności do pracy w tym okres pobytu w szpitalu;
6. Informacje mające wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość (długość okresu zasiłkowego, wysokość zasiłku);
7. Wskazania lekarskie;
8. Okres zwolnienia lekarskiego;
9. Numer statystyczny choroby;
10. Oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia.
Wprowadzenie e-zwolnienia nałoży na pracodawcę nowe powinności. Niemniej procedura będzie miała swój początek w gabinecie lekarskim.
Wystawienie zwolnienia lekarskiego
Krok 1. Ustalenie niezdolności do pracy
 
Niezdolność do pracy, to okres w którym pracownik nie może świadczyć pracy ze względu na stan swego zdrowia, odosobnienie z powodu choroby zakaźnej lub powinność sprawowania osobistej opieki na osobą bliską.
 
Ważne!
Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmieniu nadanym projektem ustawy nowelizującej orzekanie o czasowej niezdolności do pracy wymaga bezpośredniego badania stanu zdrowia oraz odnotowania w dokumentacji medycznej.
 
Poza wskazanym przepisem art. 55 ust. 4  ustawy o świadczeniach w zasadzie nie ulegnie modyfikacji zasada orzekania o niezdolności do pracy. Podobnie jak dotychczas wystawianie zwolnień będzie wymagało nadania uprawnień przez ZUS. Według art. 54 ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera po złożeniu w formie pisemnej lub elektronicznej w formie dokumentu uwierzytelnionego certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych. Utrzymany zostanie zakaz powodujący, że ZUS nie może upoważnić do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa, lekarzy i lekarzy dentystów w okresie odbywania stażu podyplomowego.
Krok 2. Przekazanie zwolnienia lekarskiego przez wystawiającego...
Krok 3. Tworzenie profilu płatnika składek...
 
Więcej na temat e- zwolnień w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych