Trybunał Konstytucyjny zajął się art. 94 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na wniosek sądu okręgowego, który zwrócił się z pytaniem prawnym o konstytucyjność tego przepisu. Stanowił on, że zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można dochodzić, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat.

Sąd pytający uważał, że taka sytuacja świadczy  o wyraźnym zróżnicowaniu sytuacji prawnych ZUS i podmiotu ubezpieczonego. Prowadzi do dyskryminacji polegającej na braku równoprawnej możliwości odzyskania nadpłaconych składek. Płatnik bowiem nie posiada prawa do żądania zwrotu składek w takim samym okresie, w jakim ZUS może egzekwować należność z tytułu składek nieopłaconych.
Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu sprawy stwierdził, że powyższe zasady zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne są niezgodne z Konstytucją.
Trybunał uznał, że kwestionowany przepis prowadził do braku symetrii w reżimie ochrony interesów ZUS oraz płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne. Został on uchylony na mocy art. 3 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw, przez co z dniem 20 lipca 2011 r. utracił formalnie moc obowiązującą. Jednakże uchylenie art. 94 ust. 2 ustawy nie ma zastosowania do składek opłaconych przed 20 lipca 2011 r. Jest on nadal stosowany do sprawy toczącej się przed sądem pytającym.
Zróżnicowanie terminów dochodzenia wzajemnych należności między ZUS a płatnikami składek ubezpieczenia zdrowotnego w zaskarżonym przepisie sprzeciwia się zakazowi nierównego traktowania płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne względem ZUS. Ponadto brak w nim rozwiązania umożliwiającego zawieszenie biegu terminu dochodzenia od ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Trybunał podkreślił, że wraz z ogłoszeniem wyroku art. 94 ust. 2 ustawy zdrowotnej nie będzie mógł stanowić postawy rozstrzygnięcia ani w sprawie zawisłej przed sądem pytającym, ani w innych sprawach dotyczących podobnych sytuacji prawnych. Sąd pytający będzie zobowiązany rozstrzygnąć kwestie zwrotu nienależnie opłaconych składek nie w oparciu o pięcioletni termin przedawnienia, lecz w oparciu o termin dziesięcioletni. Istotną datą dla obliczenia upływu tego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie 20 lipca 2011 r., a więc dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej. Zwrotowi podlegać będą bowiem wyłącznie te składki, które - biorąc pod uwagę dziesięcioletni okres przedawnienia, nie uległy przedawnieniu przed 20 lipca 2011 r. Ponadto, sądy będą zobowiązane uwzględnić wprowadzone ustawą nowelizującą reguły odnoszące się do zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia (P 41/11).