Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zwróciła się spółka z prośbą o interwencję w postępowaniu przed Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. Chodziło o uzyskanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy, o której mowa w art. 15 zze ustawy o COVID-19. Miejski Urząd Pracy w Lublinie odmówił spółce wypłaty dotacji wskazując, że spółka nie posiadała w rejestrze REGON przeważającego kodu działalności gospodarczej PKD wymienionego w ustawie o COVID-19. Spółka wyjaśniła, że rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej wiele lat temu wpisanych zostało 56 różnych kodów, a pierwszy z nich wpisany został do rejestru REGON jako przeważająca działalność gospodarcza, podczas gdy głównym profilem działalności od dnia założenia spółki była działalność restauracyjna, klasyfikowana według PKD 56.10.A. Do wniosku załączone zostały dokumenty potwierdzające, że faktycznym profilem działalności gospodarczej spółki była działalność restauracyjna.

Czytaj również: Rzecznik MŚP apeluje o rekompensaty dla wszystkich firm dotkniętych skutkami obostrzeń>>

Do jakich błędów prowadzi wykładnia językowa stosowana przez organy?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pismem z 24 marca 2021 r. wystąpił do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy spółki. Wskazał, że celem wprowadzenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa w sprawie COVID-19), było udzielenie wsparcia najbardziej poszkodowanym przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, bądź też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji itd. Zdaniem Rzecznika, z uwagi na cel ustawy, organy powinny dążyć do udzielania pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście, a nie tylko formalnie spełniają kryteria do uzyskania wnioskowanej pomocy.

W ocenie Rzecznika MŚP, stosowana przez organy wykładnia językowa prowadzi do wypaczenia celów, dla których wprowadzone zostały omawiane instrumenty wsparcia. Dochodzi m.in. do niedopuszczalnych z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawnego sytuacji, w których wsparcie otrzymają wnioskodawcy, którzy mają wpisany kod PKD wymieniony w przepisie art. 15zze4 ustawy w sprawie COVID-19, a rzeczywiście nie prowadzą działalności we wskazanym zakresie. Natomiast ci  przedsiębiorcy, którzy wolą ustawodawcy mieli być objęci pomocą, jej nie otrzymują ze względu na popełnienie błędu formalnego polegającego na niezaktualizowaniu kodu PKD.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika MŚP, Miejski Urząd Pracy w Lublinie pismem z 8 kwietnia 2021 r. poinformował, że zmienił stanowisko w przedmiotowej sprawie i zlecił w dniu 6 kwietnia 2021 r. wypłatę spółce wnioskowanej dotacji.

– Przedmiotowe rozstrzygnięcie jest istotną wskazówką dla przedsiębiorców. Odmowa wypłaty dotacji przez urzędy pracy ze względu na niezaktualizowanie kodu PKD w rejestrze REGON, jest nieproporcjonalna do stopnia zawinienia oraz pozostaje w sprzeczności z celem ustawy, którym była pomoc Przedsiębiorcom z branż najbardziej dotkniętych pandemią SARS CoV-2 – podkreśla Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.