O łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym zobowiązany jest zawiadomić ZUS także pracodawca, zleceniodawca, nakładca lub inny płatnik składek zatrudniający emeryta lub rencistę.

W celu wykonania tego obowiązku świadczeniobiorca przedkłada ZUS zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Z przedmiotowego obowiązku nie zwalania świadczeniobiorcy okoliczność, iż w ciągu roku kalendarzowego on lub płatnik składek zawiadamiał już ZUS o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym lub pełnieniu służby oraz wysokości osiąganego przychodu. O łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym zobowiązany jest zawiadomić ZUS także pracodawca, zleceniodawca, nakładca lub inny płatnik składek zatrudniający emeryta lub rencistę.