Odpowiedź:

W 2016 r. pracownik, który ukończył 50 rok życia dnia 31 lipca 2016 r., zachowuje prawo do 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Jeśli pracownik w 2016 r. otrzymał już wynagrodzenie chorobowe za 12 dni, w przypadku wystąpienia w roku kalendarzowym ponownej niezdolności do pracy z powodu choroby zachowuje on prawo jeszcze do 21 dni wynagrodzenia chorobowego.

Uzasadnienie:

Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży lub z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, za pierwsze dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe jest finansowane ze środków pracodawcy.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje przez okres choroby pracownika trwającej maksymalnie:

1) do 33 dni w roku kalendarzowym – w przypadku gdy choruje pracownik, który nie ukończył 50-go roku życia,

2) do 14 dni w roku kalendarzowym – w przypadku gdy choruje pracownik, który ukończył 50-ty rok życia – art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.

Jak wynika z przepisów art. 92 § 5 k.p. wynagrodzenie chorobowe za 14 dni w roku kalendarzowym, dotyczy niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Powyższe oznacza, ze pracownik, który ukończył 50 rok życia dnia 31 lipca 2016 r., zachowuje prawo w 2016 r. do 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Jeśli pracownik w 2016 r. otrzymał już wynagrodzenie chorobowe za 12 dni, w przypadku wystąpienia w roku kalendarzowym ponownej niezdolności do pracy z powodu choroby zachowuje on prawo jeszcze do 21 dni wynagrodzenia chorobowego.

Pracownik, który ukończył 50 lat w 2016 r., będzie miał prawo do wynagrodzenia za 14 dni choroby począwszy od 2017 roku.

W przypadku gdy pracownik w trakcie roku kalendarzowego choruje dłużej niż 33 dni (w przypadku pracownika, który nie ukończył 50 roku życia) lub dłużej niż 14 dni (w przypadku pracownika, który w ukończył 50 lat) za kolejne dni niezdolności do pracy w powodu choroby pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego. Okres 33 dni lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy, obejmuje poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, nawet jeśli między tymi okresami występują przerwy i jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za wszystkie dni niezdolności do pracy wskazane w zaświadczeniu lekarskim nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie chorobowe pomimo iż zostało nazwane wynagrodzeniem gwarancyjnym nie w każdym przypadku pracownikowi przysługuje. Jak bowiem wynika z przepisów ustawy kodeks pracy (art. 92 § 3 pkt 2) wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Barbara Tomaszewska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 22.08.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów