Odpowiedź: Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. NFZ przyjmuje, że w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę takimi dokumentami są: a) druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, b) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, c) legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z informacji opublikowanych na stronie internetowej http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=3926&b=1&szukana=RMUA wynika, że NFZ przyjmuje, że w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są: a) druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, b) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, c) legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.

Magdalena Kostrzewa
 

Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych