Firma 3M Poland została jednym z sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, opracowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Celem projektu jest odpowiedni poziom prewencji wypadkowej oraz trwałe podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

W lipcu br., podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego, trzydziestu sześciu przedstawicieli rynku kolejowego oraz różnorodnych organizacji i przedsiębiorstw podpisało Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Projekt ma zachęcić sygnatariuszy do promocji właściwych praktyk oraz zachowań, które pozwolą na wyeliminowanie zagrożeń. Transport kolejowy bowiem, choć pozostaje jedną z bezpieczniejszych form komunikacji, w przypadku poważnych incydentów generuje zdecydowanie większe straty moralne oraz finansowe, aniżeli transport drogowy. Tymczasem badania pokazują, że w Polsce dochodzi na kolei do ponad 1000 zdarzeń rocznie, w tym – ponad 600 wypadków. Wśród głównych przyczyn tak alarmujących statystyk wskazuje się nieprzestrzeganie przepisów oraz niską świadomość Polaków związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem.

Jednym z sygnatariuszy Deklaracji jest firma 3M Poland. Przedsiębiorstwo od lat aktywnie angażuje się w działalność propagującą rozwiązania pozwalające na efektywną eliminację zagrożeń, zarówno w środowisku pracy, jak i w samej branży transportowej. Każdego roku firma organizuje w Polsce setki szkoleń z zakresu BHP – dla pracowników własnych, a także dla partnerów biznesowych. Ponadto 3M w Polsce stworzyło ogólnopolską kampanię „Chroń swój świat”, skierowaną do przedstawicieli różnych sektorów. Jej celem jest pokazanie, że zdrowie i życie naszych bliskich zależeć może od przestrzegania kilku prostych zasad. Jako partner UN Global Compact Network firma wspiera również projekty takie jak „Program Bezpieczny Transport” czy wydawnictwo Yearbook.

Projekt Deklaracji przedstawiony został po raz pierwszy przez Urząd Transportu Kolejowego w marcu 2016 r. Do tej pory podpisało go łącznie już ponad 160 podmiotów – przedstawicieli instytucji publicznych, przewoźników, producentów taboru oraz przedsiębiorców i reprezentantów jednostek naukowych, w tym również niezwiązanych z branżą kolejową. Zadaniem sygnatariuszy jest, obok poprawy techniki i organizacji pracy, przede wszystkim kształtowanie świadomości pracowników oraz propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu mogą również brać udział w Konkursie o nagrodę Prezesa UTK, którego głównym celem jest wyróżnienie osób i podmiotów, które, dzięki swojej działalności oraz realizowanym projektom, przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Źródło: informacje.havaspr.pl, stan z 12.07.2017 r.