Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
W pytaniu nie podano szczegółów, czego miałoby dotyczyć to zaświadczenie. Jeżeli miałoby ono dotyczyć pracownika cechu, to prawdopodobnie spełnione byłyby opisane poniżej warunki. Jeżeli jednak dotyczy pracownika pozostającego w stosunku pracy z innym podmiotem, a zaświadczenie miałoby potwierdzać szczególne warunki pracy, to sprawa jest bardziej skomplikowana.
Według art. 28 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) - dalej u.e.p. w zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.e.r., w tym art. 117 u.e.r. określający dowody pozwalające na określenie dowodów pozwalających na uwzględnienie okresów danego rodzaju. Na podstawie art. 117 ust. 5 u.e.r. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, ma określić rodzaje dowodów niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń w przypadkach, gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych informacji. Począwszy od 2010 r. na koncie ubezpieczonego mają być także ewidencjonowane informacje o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w u.e.p. (art. 40 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). Co do zasady nie będzie więc potrzeby uzyskiwania dodatkowych zaświadczeń.
W pytaniu może więc chodzić o poświadczenie charakteru pracy przed 2009 r. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 u.e.p lub art. 32 i art. 33 u.e.r. W tym przypadku należy odnieść się do dotychczasowych zasad wykazywania okresów pracy w szczególnych warunkach. W szczególności, inaczej niż ZUS, sądy są umocowane do orzekania o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w oparciu o różne dowody (uchwała SN z 21 września 1984 r., III UZP 48/84, LEX nr 14630). Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (wyrok SN z 21 kwietnia 2004 r., II UK 337/03, OSNP 2004, nr 22, poz. 392). Do sądu będzie więc należała ocena zaświadczenia wystawionego przez cech - czy można uznać je za wiarygodny dokument potwierdzający rodzaj i warunki pracy. Nie jest to bowiem dokument zaliczany w przepisach emerytalnych do dokumentów potwierdzających szczególne warunki pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.