Czy zakład produkujący meble powinien być wyposażony w instalację odgromową?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy zakład produkujący meble powinien być wyposażony w instalację odgromową?

Odpowiedź:

Zakład produkujący meble powinien być wyposażony w instalację odgromową (piorunochron), gdyż wynika to z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p. oraz § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 r.o.b.h.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy. Obowiązek instalowania piorunochronów na budynku, także wykonanym np. z kontenerów regulują przepisy budowlane oraz normy. W Polsce ochronę odgromową reguluje § 53 ust. 2 r.w.t.b. budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten, odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Prawo budowlane wymaga aby urządzenia piorunochronne były wykonane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm. Normami dotyczącymi ochrony odgromowej są następujące normy: 1. PN-EN 62305-1:2011P Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 2. PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 3. PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 4. PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 17 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.