Z dniem 31 maja 2007 r. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Pracownikowi temu zakład pracy potrącał wynagrodzenie z tytułu "zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń" - nie więcej niż 50% wynagrodzenia lub wierzytelności miesięcznie. Powiadomiono komornika o rozwiązaniu umowy o pracę. Z dniem 1 czerwca 2007 r. pracownik został zatrudniony na umowę zlecenie z wynagrodzeniem miesięcznym 1.000 zł brutto.
Czy ww. zajęcie komornicze obejmuje umowę zlecenia, czy będzie potrącane w nowym zakładzie pracy z umowy o pracę?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane przez komornika w trakcie prowadzonej przez niego egzekucji wierzytelności obowiązuje także w stosunku do nowych stosunków pracy czy też umów zlecenia zawartych przez dłużnika.
Odpowiedź na zadane pytanie wynika wprost z postanowień art. 884 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Jak wynika z § 1 tego przepisu, zajęcie obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała.
Przedmiotowa regulacja jest próbą zapobieżenia podejmowaniu przez dłużników czynności zmierzających do uniknięcia skutków prowadzonej przeciwko nim egzekucji. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, iż dłużnik po wszczęciu przeciwko niemu egzekucji i dokonaniu zajęcia otrzymywanego wynagrodzenia rozwiązuje obciążony zajęciem stosunek pracy i w to miejsce nawiązuje nowy. Dzięki przytoczonej regulacji takie działania nie pociągają za sobą negatywnych dla wierzyciela skutków.