Pytanie

Pracownicy odbywają szkolenie w sobotę (dzień wolny od pracy). Jadą jednym prywatnym samochodem.
1. Czy dla każdego pracownika powinna być wystawiona delegacja osobno, czy tylko dla kierowcy?
2. Czy za ten dzień pracownikowi należy się dzień wolny?
3. Czy pracodawca może pokryć koszty szkolenia i nie dawać dnia wolnego?

Odpowiedź

Jeżeli pracownicy mają wziąć udział w szkoleniu na polecenie pracodawcy, powinno ono zostać wydane każdemu z nich, zaś dokument delegacji jest wystawiany według regulacji wewnętrznych, które obowiązują u danego pracodawcy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 77[5] § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W związku z tym w przypadku polecenia wzięcia udziału w szkoleniu przez pracodawcę, każdemu z pracowników musi zostać ono wydane. Jego formy nie określają obowiązujące przepisy, w tym art. 77[5] i art. 100 k.p. Wewnętrzne regulacje lub przyjęta praktyka mogą przewidywać wydanie polecenia wyjazdu służbowego w pisemnej formie w każdym przypadku lub tylko, gdy pracownik ma ją odbyć prywatnym samochodem. W związku z tym, jeżeli pracownicy mają wziąć udział w szkoleniu na polecenie pracodawcy, powinno ono zostać wydane każdemu z nich, zaś dokument delegacji jest wystawiany według regulacji wewnętrznych, które obowiązują u danego pracodawcy. W takim przypadku, z uwagi na wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy, na podstawie art. 151[3] k.p., pracownikom będzie przysługiwał w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
Pracodawca nie może zwolnić się z tego obowiązku w sytuacji całkowitego poniesienia kosztów szkolenia, ponieważ ustawa k.p. nie daje takiej możliwości.

Natomiast pracownicy nie odbędą podróży służbowej w rozumieniu art. 77[5] k.p. w dniu wolnym od pracy, gdy pracodawca nie wyda im polecenia wzięcia w nim udziału. W takim przypadku nie powinien żadnemu z nich wydawać druku delegacji, jeśli jest on stosowany według wewnętrznych regulacji lub przyjętej praktyki. Z racji braku wykonywania zadań służbowych w dniu wolnym od pracy, pracownikom nie będzie się należał dzień wolny na podstawie art. 151[3] k.p. bez względu na okoliczność, czy pracodawca dofinansuje lub sfinansuje szkolenie.

Joanna Lesińska