Butelka wina może stanowić zawartość paczki świątecznej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Paczki świąteczne należą do tzw. pomocy rzeczowej, która mieści się w definicji działalności socjalnej określonej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Działalność ta finansowana jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Święta Bożego Narodzenia czy Wielkiejnocy nie są kryterium, które decyduje o przyznaniu pomocy, bowiem zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie jest funduszem okolicznościowym, niemniej okresom świątecznym towarzyszą wzmożone wydatki finansowe, a to już uzasadnia udzielenie wsparcia w funduszu.

Przepisy prawa nie określają, co może być przedmiotem pomocy rzeczowej przyznawanej z zakładowego funduszu socjalnego, tym bardziej nie normują zawartości paczek świątecznych. Tych kwestii nie reguluje się również zakładowym regulaminem działalności socjalnej. Jest to absolutnie kwestia uznania pracodawcy. Skoro jednak paczka świąteczna jest formą wsparcia pracownika związanego ze świętami, jej zawartość powinna być dostosowana do okazji. Owo dostosowanie powinno być oceniane w kategoriach obyczajowości i zasad współżycia społecznego, nie zaś w kategoriach prawnych. Butelka wina w paczce świątecznej nie wydaje się niczym niestosownym, nie narusza też norm moralnych, ani obyczajowych.

Finansowanie paczek świątecznych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wzbudza wiele kontrowersji w praktyce. Najbardziej problemowe jest jednak nie to, co jest zawartością paczki, ale według jakich kryteriów są one przyznawane. Nie można zapominać, że świadczenia z funduszu uzależnione są od kryteriów socjalnych, od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej. To z kolei uniemożliwia przyznanie pomocy o tej samej wartości wszystkim uprawnionym. Już sama nazwa funduszu wskazuje na jego socjalny, a nie okolicznościowy charakter. Środki funduszu mają być przeznaczane na pomoc pracownikom, a nie na ich nagradzanie czy motywowanie do osiągania lepszych wyników w pracy. Zakład może w ramach pomocy rzeczowej przyznać pracownikom paczki świąteczne, jeżeli taką formę wsparcia przewiduje regulamin, jednakże jeśli wszyscy pracownicy (i inni uprawnieni) otrzymają pomoc o tej samej wartości, to oczywiste jest, że nie zastosowano tu żadnych socjalnych kryteriów przyznawania świadczeń. Można wówczas uznać, że środki zostały wydane niezgodnie z ustawą. Żeby uniknąć takich sytuacji należy albo zróżnicować wartość paczek, albo uzależnić je od dopłat pracownika, można też przyznać paczki jedynie osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji.