Odpowiedź:
Dysponując zgodą pracownika na potrącenie konkretnej kwoty odpłatności, pracodawca może potrącić ją z zasiłku macierzyńskiego.
 
Uzasadnienie:
Skoro firma zatrudnia powyżej 20 pracowników, jest zobowiązana do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego – zob. art. 61 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.).
Z art. 833 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) wynika, że do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (w tym z zasiłku macierzyńskiego) stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, czyli przepisy art. 138-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 748 z późn. zm.) – dalej u.e.r. W art. 139 u.e.r. ustawodawca zawarł zamknięty katalog potrąceń, które mogą być dokonywane w trybie określonym w u.e.r. – wymienione tu zostały m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego oraz sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Kolejne przepisy (art. 140-141 u.e.r.) określają granice potrąceń i kwoty wolne.
Przepisy nie zawierają natomiast żadnej regulacji dotyczącej potrąceń dobrowolnych z zasiłków. Dlatego też wielu pracodawców, aby uniknąć wątpliwości, nie dokonuje dobrowolnych potrąceń z zasiłków, tylko żąda od pracownika, żeby w okresie zasiłkowym wpłacał on pracodawcy kwotę swojej odpłatności (gotówką lub przelewem).
Należy jednak zauważyć, że przepisy nie zabraniają potrąceń dobrowolnych. Co zaś nie jest zakazane – jest dozwolone. W efekcie, jeżeli pracownik złoży na piśmie zgodę na potrącanie z zasiłku kwoty swojej odpłatności (ważne, żeby zgoda była na konkretną kwotę potrącenia), pracodawca będzie mógł dokonywać potrącenia z zasiłku.

Paweł Ziółkowski,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  11.03.2016 r.