Odpowiedź:

Z informacji o warunkach zatrudnienia nie musi wynikać obowiązujący pracownika rozkład czasu pracy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 29 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy –  dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Zgodnie z powyższym z informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa  w art. 29 § 3 k.p., w zakresie czasu pracy powinny być uregulowane kwestie dotyczące obowiązujących pracownika norm czasu pracy. A zatem z informacji tej obowiązkowo wynikać musi, że pracownik objęty jest 8 godzinną dobową oraz przeciętnie 40 godzinną tygodniową normą czasu pracy.
Pracodawca nie ma natomiast obowiązku zamieszczania w przedmiotowej informacji  wiadomości dotyczących obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Rozkład taki pracodawca jest bowiem obowiązany, zgodnie z art. 129 § 3 k.p., tworzyć na okresy co najmniej miesięczne i przekazywać do wiadomości pracowników na 7 dni przed rozpoczęciem się okresu, na który został sporządzony (chyba że od obowiązku tego jest zwolniony na mocy art. 129 § 4 k.p.). Ponadto informacje o obwiązującym rozkładzie czasu pracy pracowników zatrudnionych u pracodawcy, o którym mowa w pytaniu, powinny wynikać z obwieszczenia pracodawcy (zgodnie z art. 150 § 1 k.p.), a w zakresie ruchomej organizacji czasu pracy, powinny być zamieszczone w porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników (zgodnie z art. 150 § 3 k.p.).
Chociaż pracodawca nie ma obowiązku umieszczania w informacji o warunkach zatrudnienia obowiązującego pracowników rozkładu czasu pracy, może to uczynić. W tym sensie przytoczona w pytaniu treść przedmiotowej informacji jest poprawna. Nie mniej jednak pracodawca musi pamiętać, że przekazanie takiej informacji pracownikom nie zwalnia go od obowiązku uregulowania rozkładu czasu pracy oraz obowiązującego w firmie ruchomego czasu pracy odpowiednio w obwieszczeniu i porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników.

Joanna Kaleta,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  
Odpowiedzi udzielono  11.07.2016 r.