Fragment komentarza z Serwisu BHP.

1. Zawartość regulaminu pracy

Ustawodawca określił, co powinno znaleźć się w regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104-1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
Określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

  1. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
  2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;
  3. porę nocną;
  4. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
  5. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;
  6. rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;
  7. wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
  8. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  9. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
  10. informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 k.p. z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Oczywiście powyższe określa minimalną zawartość regulaminu pracy. W regulaminie mogą znaleźć się niemal dowolne zapisy (oczywiście powinny one mieć związek z zatrudnieniem). Żeby nie mnożyć dokumentacji regulamin pracy łączony jest czasem z regulaminem wynagradzania (powstaje wtedy regulamin pracy i płacy). Nie są to jedyne regulaminy tworzone w zakładzie pracy. Poza powyższym tworzy się chociażby regulamin ZFŚS, regulamin prac zarządu, itp.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.