Czy wypadek poza przerwą śniadaniową w jadalni można uznać za wypadek w pracy?

Pracownicy szli do jadalni napić się wody i jednego z nich uderzyły drzwi.
Jeśli pracownik doznał urazu, zdarzenie możemy zakwalifikować jako wypadek przy pracy.
Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonuje zawsze zespół powypadkowy. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Aby zdarzenie mogło uzyskać kwalifikację wypadku przy pracy, musi zachodzić związek z pracą. W literaturze i orzecznictwie przyjętymi przesłankami dla ustalenia związku wypadku z pracą są:
·element miejscowy, tj. zajście wypadku w miejscu wyznaczonym pracownikowi do pracy;
·element czasowy, tj. zajście wypadku w czasie wyznaczonym pracownikowi na pracę;
·element rzeczowy, tj. zajście wypadku z powodu wykonywania obowiązków pracowniczych (związek przyczynowy wypadku z procesem pracy).
Wypadek jest wypadkiem przy pracy wtedy, gdy nastąpił w miejscu wykonywania pracy poszkodowanego, albo - bez względu na miejsce pracy - w czasie jej wykonywania, bądź bez względu na miejsce i czas - jeżeli pozostawał choć w pośrednim związku przyczynowym z pracą.
W opisanym zdarzeniu mamy do czynienia z elementem miejscowym, czasowym oraz z tzw. zwykłymi czynnościami pracownika wymienionymi w definicji wypadku przy pracy Pojęcie zwykłych czynności powinno być rozumiane bardzo szeroko, wszelkie bowiem czynności, jakie podejmuje pracownik, czy to w zakładzie pracy, czy też poza nim, jeżeli służą realizacji obowiązku świadczenia pracy, przygotowują to świadczenie lub są konieczne z uwagi na kontynuację tego świadczenia, stanowią wykonywanie zwykłych czynności. W pojęciu tym mogą się zmieścić czynności odbiegające od obowiązków pracowniczych, które zwykle mają miejsce podczas świadczenia pracy.
Za wypadek przy pracy należy więc uznać zdarzenie, jakiemu uległ pracownik podczas korzystania z pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych zakładu. Ustawodawca nie wymaga, aby wykonywanie czynności miało charakter bezpośrednio produkcyjny.
Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2011 r.