Odpowiedź

Wycofanie przez zleceniobiorcę zgłoszenia zaistniałego zdarzenia wypadkowego nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku przeprowadzenia postępowania mającego na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Uzasadnienie

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ma obowiązek zgłoszenia wypadku, któremu uległa podczas wykonywania pracy (§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia, Dz.U. z 2013 r. poz. 1618) - dalej r.t.u. Na podstawie zgłoszenia zleceniodawca ma obowiązek przeprowadzenia postępowania mającego na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku. Ponadto niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, podmiot zatrudniający zleceniobiorcę ma obowiązek powiadomić pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (§ 5 r.t.u.). Na tym etapie pojęcie „wypadku” nie jest jeszcze tożsame z „wypadkiem przy pracy”, a jedynie ze „zdarzeniem wypadkowym”, które ma związek z pracą. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wycofanie przez zleceniobiorcę zgłoszenia zaistniałego zdarzenia wypadkowego nie ma znaczenia i nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku przeprowadzenia postępowania mającego na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ zleceniobiorca następuje w trybie określonym w r.t.u. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku zleceniodawca, sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do r.t.u.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów