Pytanie użytkownika LEX Kadry: Czy wspólnik spółki cywilnej może przystąpić do małego ZUS plus? Czy jego przychód liczony jest proporcjonalnie wg udziałów w spółce cywilnej? Czy w wyliczeniu dochodu do ustalenia podstawy wymiaru składek ZUS uwzględnia się różnicę remanentową?

Odpowiedź

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 18c ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.) przedsiębiorca, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł, ma prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru uzależnionej od jego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Wspólnik spółki cywilnej może opłacać mały ZUS plus

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru - tzw. mały ZUS plus - przysługuje również wspólnikowi spółki cywilnej prowadzącemu działalność gospodarczą, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj też: Mały ZUS plus to wybór między niższymi składkami a wyższą emeryturą >

Kto nie może skorzystać z małego ZUS plus

Z tej formy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą jednak skorzystać osoby, co do których zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 18c ust. 11 ustawy, a mianowicie do osób, które lub do których:

  • a) w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
  • b) spełniają warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, o których mowa w art. 18a u.s.u.s.,
  • c) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  • d) w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność w rozumieniu u.s.u.s. inną niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • e) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • f) ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (do przedmiotowych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy).

Przy ustalaniu rocznego limitu przychodów bierzemy pod uwagę tylko przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej

Brzmienie art. 18c ust. 1 u.s.u.s. nie pozostawia wątpliwości co do tego, że przy ustalaniu rocznego limitu przychodów w poprzednim roku kalendarzowym należy brać pod uwagę tylko i wyłącznie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy przy tym przyjąć, że chodzi tu o przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody liczone będą zgodnie z przyjętym w umowie spółki udziałem w zysku.

 

Dochód z działalności gospodarczej

Przepis art. 14 o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) przewiduje katalog przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f. przewiduje, że u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Przychód z działalności gospodarczej

Tym samym różnica remanentowa wpływa na wysokość dochodu, a tymczasem art. 18c ust. 1 u.s.u.s. mówi o przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie o dochodzie. To przychód nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Kadry:

Czy osoba, która pierwszy raz zakłada działalność, kwalifikuje się do skorzystania z małego ZUS plus? >

Protokół przystąpienia do spółki cywilnej - POBIERZ WZÓR >