Odpowiedź:

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy i rozliczyć się z urlopu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) przedmiotem zobowiązania pracownika jest wykonywanie pracy określonego rodzaju. Skonkretyzowanie rodzaju pracy następuje w umowie o pracę. Zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego zobowiązania był rodzaj pracy szeroko określony nazwą kilku zawodów lub specjalności czy funkcji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r., I PKN 43/97). Zawieranie z własnym pracownikiem dodatkowej (drugiej) umowy o pracę za normalnym wynagrodzeniem judykatura dopuszcza tylko wyjątkowo, gdy chodzi o rodzaj pracy wyraźnie inny niż uzgodniony w podstawowym czasie pracy (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1969 r., III PZP 1/69). W przeciwnym razie mielibyśmy –  zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94 - do czynienia z próbą obejścia przepisów o czasie pracy i wysokości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
Należy więc odróżnić sytuację, w której strony stosunku pracy łączy jedna umowa o pracę, w której wskazano dwa stanowiska pracy, na których ma być zatrudniony pracownik, od sytuacji, gdy pracodawca zawarł z pracownikiem dwie odrębne umowy o pracę na dwa różne stanowiska pracy. O ile w pierwszym przypadku pracownik pozostaje w jednym stosunku pracy z pracodawcą, o tyle w drugim mamy do czynienia z dwoma odrębnymi stosunkami pracy.
Jeżeli zatem na mocy porozumienia stron doszło do rozwiązania jednej z umów o pracę łączących pracownika i pracodawcę, to obowiązkiem pracodawcy jest wydać pracownikowi świadectwo pracy. Pracodawca powinien też rozliczyć się z przysługującego pracownikowi urlopu, wypłacając –  w razie niewykorzystania urlopu w naturze – ekwiwalent pieniężny.

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  11.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów