Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę powinna określać m.in. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Sposób określenia wysokości wynagrodzenia zależy od decyzji pracodawcy. Wysokość wynagrodzenia może zostać określona np. poprzez odesłanie do odpowiednich zapisów regulaminu wynagradzania. W praktyce jednak wynagrodzenie - jako istotny element każdej umowy o pracę - winno być określone w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty (wyrok Sądu Najwyższego z 3 listopada 1976 r., I PR 165/76*).

Na ogół kwota wynagrodzenia wpisywana jest liczbowo. Obowiązujące przepisy nie przewidują wymogu podania słownie wysokości wynagrodzenia za pracę. Co do zasady nie ma więc takiego obowiązku, a ewentualne wskazywanie kwoty wynagrodzenia zarówno liczbowo jak i słownie może wynikać z praktyki przyjętej u danego pracodawcy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.