Czy hakowy (sygnalista) naprowadzając podwieszony element konstrukcji przy pomocy dźwignicy, musi zawsze korzystać z drążka dystansowego lub linek naprowadzających?

Użycie podczas przenoszenia podwieszonych materiałów urządzeń pomocniczych, takich jak trawersy, drążki dystansowe czy linki naprowadzające nie musi wynikać bezpośrednio z przepisów bhp - ustaw czy rozporządzeń. Ich stosowanie może wynikać z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w ustanowionych przez pracodawcę instrukcjach, zarządzeniach oraz procedurach i jako takie jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
W myśl § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
Wśród źródeł prawa dotyczących bhp można wyróżnić akty prawne powszechnie obowiązujące, stanowione przez upoważnione do tego organy, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to reguły pozaprawne, niezdefiniowane w przepisach prawa, których przestrzeganie zarówno przez pracodawców, jak i pracowników jest obowiązkowe i których nieprzestrzeganie powoduje określone sankcje. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się, że zasady bhp to reguły doświadczenia życiowego oraz wynikające z nauki i techniki.
Praca hakowego jest bardzo odpowiedzialna ze względu na bezpieczeństwo otoczenia (terenu, bazy przeładunkowej, itp.), bezpieczeństwo przenoszonych ładunków oraz innych pracowników, dlatego też wymaga różnych rozwiązań, procedur czy instrukcji. Wspólny mianowniki tych działań stanowią wiedza, umiejętności oraz bezpieczeństwo.
Pracownik z uprawnieniami hakowego powinien:
• znać zasady bezpiecznej pracy w zakresie transportu pionowego materiałów;
• znać zasady bezpiecznego stosowania zawiesi linowych i łańcuchowych oraz innych urządzeń pomocniczych (trawersy, drążki dystansowe, linki naprowadzające);
• opanować umiejętność porozumiewania się umownymi znakami z operatorem żurawia lub suwnicy określonymi w rozdziale 7 załącznika nr 1 do r.b.h.p.