Odpowiedź

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.p.w., regulując obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy, nie wskazują w sposób bezpośredni formy, w której dokument taki powinien być prowadzony. Może to sugerować, że dopuszczalna jest forma dowolna, w tym wyłącznie elektroniczna. Jednak szeroko rozumiana dokumentacja związana z wypadkami uregulowana jest również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) - dalej r.a.o.p. Dokumentacja taka prowadzona jest w formie pisemnej. Jej wybrane elementy, np. rejestr wypadków, mogą być prowadzone w formie elektronicznej, ale nie powinna to być forma wyłączna.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 229 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) – dalej r.b.l.p. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, (2) okresowe oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Zgodnie art. 229 § 4 k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Wyjątek od reguły, zgodnie z którą każdy nowozatrudniony pracownik powinien zostać poddany badaniom wstępnym, w myśl art. 229 § 1 ust. 1-2 k.p., stanowią przypadki:
1. osoby ponownie przyjmowanej do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, a także
2. osoby przyjmowanej do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, bądź pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; zwolnienie to nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
Wskazane powyżej przesłanki, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662), mają zastosowanie jedynie do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy po 1 kwietnia 2015 r.
W analizowanym przypadku, pracodawca przenosząc pracownika na inne stanowisko, powinien uzależnić skierowanie go na wstępne badania lekarskie od ewentualnej zmiany czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia występujących na nowym stanowisku pracy. Jeżeli zmiana wiązałaby się ze zmianą charakteru pracy, w tym z nowymi zagrożeniami (np. zmiana z pracownika biurowego na stanowisko robotnicze), pracodawca powinien skierować pracownika na ponowne badania wstępne. Jeżeli zmiana dotyczyłaby przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy, na którym występują takie same czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia co na dotychczasowym, a ewentualna różnica polega jedynie na innym zakresie realizowanych zadań lub zmianą nazwy stanowiska, nie ma konieczności kierowania pracownika na ponowne badania profilaktyczne.
Podobnie należy postąpić ze szkoleniem z zakresu bhp, gdyż § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), obliguje pracodawcę do zapewnienia ponownego szkolenia wstępnego stanowiskowego (instruktażu stanowiskowego) w przypadku wprowadzenia zmian warunków techniczno-organizacyjnych na stanowisku pracy, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Jeżeli zmiana dotyczyłaby samej nazwy stanowiska pracy, a zakres zadań, z którego wynikałyby zagrożenia występujące na tym stanowisku, pozostałby niezmieniony lub bardzo zbliżony, pracodawca mógłby odstąpić od realizacji tego obowiązku.
W przypadku, w którym na pracodawcy ciąży obowiązek skierowania pracownika na ponowne badania wstępne, w skierowaniu na te badania należy wymienić wszystkie czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Dotyczy to zarówno tych czynników, które występowały na dotychczasowym stanowisku pracy, jak i tych, które będą występowały na nowym stanowisku. Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy związanych z badaniami profilaktycznymi jest wydanie skierowania zawierającego m.in. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. W oparciu o powyższe informacje lekarz medycyny pracy (nie pracodawca) określi zakres badania profilaktycznego (w razie potrzeby zleci również niezbędne badania specjalistyczne – np. psychologiczne, okulistyczne, neurologiczne itp.) i jego częstotliwość, wykorzystując do tego celu „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”, stanowiące załącznik nr 1 do r.b.l.p.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów