Odpowiedź:

Po nowelizacji przepisów dotyczących umów terminowych, która weszła w życie 22.02.2016 r., do umów o pracę na czas określony zawartych przed 22.02.2016 r. i trwających po wejściu w życie zmian, należy stosować przepisy dotychczasowe. Z powyższego wynika, że jeśli strony nie uwzględniły w umowie zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy klauzuli dwutygodniowego wypowiedzenia, nie będzie można jej wypowiedzieć.

Uzasadnienie:

Artykuł 33 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., który został uchylony z 22.02.2016 r. na podstawie art. 1 pkt 5  ustawy z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220) – dalej z.k.p. stanowił, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogły przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 z.k.p., do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Podsumowując, umowa na czas określony rozwiąże się z datą 30.06.2022 r. i w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości jej wypowiedzenia.

Paula Dąbrowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 19.06.2017 r.