Odpowiedź

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. nie określa terminu zakończenia rozpoczętego szkolenia okresowego. Mimo to, proponowany w pytaniu rozkład godzin szkolenia na trzy lata, po dwie godziny w każdym roku, nie powinien mieć miejsca. Ramowy program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, stanowiący załącznik do r.s.b.h.p., jako minimalną ilość godzin szkolenia podaje 8, a nie 6 godzin. Ponadto szkolenie realizowane w systemie trzyletnim może okazać się mało efektywne lub nieefektywne. Proponowany system może też okazać się niepraktyczny – co np. pracodawca zrobi z pracownikami nowozatrudnionymi, których zatrudni w połowie szkolenia okresowego? Dodatkowy kłopot – pracownika nowozatrudnionego na stanowisku robotniczym pracodawca powinien przeszkolić okresowo w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zatrudnienia. Proponowane szkolenie byłoby szkoleniem ciągłym, ukończonym po trzech latach od rozpoczęcia. Prowadząc szkolenie okresowe w tym systemie, pracodawca musiałby rozpocząć kolejne szkolenie okresowe w tym samym roku, w którym zakończył poprzednie, aby zdążyć przeszkolić pracowników zanim aktualne zaświadczenia stracą ważność.

Uzasadnienie

Przepis art. 237(3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) stanowi, iż nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Przepis § 15 ust. 1 r.s.b.h.p. stanowi, iż szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2 r.s.b.h.p. (stanowiska robotnicze) powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Szkolenia powinny być prowadzone na podstawie opracowanych przez pracodawcę lub jednostkę organizującą szkolenie programów szkolenia dla poszczególnych grup pracowniczych. Programy szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkolenia. Programy szkolenia okresowego powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Programy ramowe są programami wzorcowymi, co znaczy, że pracodawca lub jednostka prowadząca szkolenie może, na zasadach określonych w r.s.b.h.p., ustalić inny podział godzin na poszczególne tematy. Suma godzin nie powinna być jednak mniejsza od ilości minimalnej, określonej w programach ramowych.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2016 r.