Odpowiedź:

Przepisy prawa przewidują ochronę dla społecznego inspektora pracy przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę oraz przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy. Powierzenie pracownikowi innej pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p. nie stanowi wypowiedzenia warunków pracy i płacy i nie prowadzi do trwałej zmiany treści umowy o pracę.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 567) – dalej u.s.i.p., zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. (art. 13 ust 3 u.s.i.p.).

Postanowienie art. 13 ust. 1 i 3 u.s.i.p. chroni społecznego inspektora pracy przed złożeniem przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i wypowiedzeniu zmieniającym. Zakaz ten nie wyłącza natomiast możliwości powierzenia wykonywania innej pracy na podstawie art. 42 § 4 kp. Powierzenie pracownikowi innej pracy nie stanowi bowiem wypowiedzenia warunków pracy i płacy i nie prowadzi do trwałej zmiany treści umowy o pracę. Jest to uprawnienie pracodawcy, do którego nie jest wymagane wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy.

Należy jednak dodać, że zgodnie z art. 42 § 4 k.p. w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, pracownikowi może zostać powierzone wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym. Nie może to jednak powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika, a powierzona praca powinna odpowiadać jego kwalifikacjom. Zatem powierzenie to musi być uzasadnione potrzebami pracodawcy. Przykładowo, w wyroku z dnia 13 października 1999 r., I PKN 293/99, Sąd Najwyższy wskazał, że pojęcie tych potrzeb nie obejmuje zmiany zakresu obowiązków pracownika z powodu stanu zdrowia. Ponadto polecona do wykonywania praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika, a więc nie może przekraczać jego kwalifikacji, ale jednocześnie powinny one znaleźć odpowiednie wykorzystanie przy wykonywanej pracy. Przykładowo, w wyroku z dnia 8 maja 1997 r., I PKN 131/97, Sąd Najwyższy stwierdził, że powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) w okresie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy i płacy stanowi naruszenie przepisu art. 42 k.p.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest ekspertem Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe i HR

Odpowiedzi udzielono 30.05.2016 r.