Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Wytyczne do przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Zgodnie z r.s.b.h.p. szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna jeśli prowadzi szkolenie zapewniają:
1) program szkolenia,
2) wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
3) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
4) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
5) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń (§ 4-5 r.s.b.h.p.).

Zobacz także: Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych>>

Szkolenia okresowe dla pracodawców i służby bhp mogą prowadzić jednostki organizacyjne - rozumie się przez to:
1) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
2) szkołę ponadgimnazjalną,
3) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
4) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
5) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Zobacz także: Szkolenia okresowe operatorów dźwigów samojezdnych>>

Zobacz więcej: O dobrym szkoleniu słów kilka>>

Więcej ne ten temat w Serwisie BHP.