Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Nie może. Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) do obowiązków służby bhp należy „współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników”.
Przepis ten oznacza, ze pracownik służby bhp nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń, ale powinien zająć się jego organizacją i zapewnieniem odpowiedniego poziomu szkolenia okresowego, czego podstawą jest dobór odpowiednich wykładowców i instruktorów. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higiena pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych. Do tego szkolenia konieczni są różni specjaliści, w tym potrafiący przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy szkolonego robotnika, a także np. specjalista ochrony ppoż. oraz specjalista z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dysponujących odpowiednim sprzętem dydaktycznym. Behapowiec może (ale nie musi) być wykładowcą zagadnień z zakresu bhp określonych w programie szczegółowym sporządzonym na podstawie programu ramowego podanego w ww. rozporządzeniu.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.