Odpowiedź

Pracownik utrzymania ruchu może samodzielne wykonać regał. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi pracodawca. Należy, pamiętać, że regał powinien zapewniać bezpieczne warunki pracy, posiadać dokumentację zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regału, zaświadczenie o wynikach badań, instrukcję montażu i użytkowania. Dokumenty wystawia producent, a w przypadku samodzielnego wykonania przez pracownika utrzymania ruchu dokumenty – pracodawca.

Uzasadnienie

Zgodnie art. 207 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Jednym z podstawowych narzędzi pracy w magazynie są regały magazynowe. Dlatego też przed dopuszczeniem do pracy obsługi magazynu pracodawca powinien mieć pewność, że regały nie stanowią zagrożenia przy użytkowaniu zgodnym z ich przeznaczeniem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)- dalej r.b.h.p., jest głównym obowiązującym pracodawcę aktem wykonawczym w zakresie stosowania przepisów bhp.
Rozdział 4 "Transport wewnętrzny i magazynowanie" r.b.h.p. określa jedynie ogólne wymagania przed regałami magazynowymi. Wymaga się m.in.:
a) zapewnienia, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania;
b) wywieszenia czytelnej informacji o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania;
c) odpowiedniej wytrzymałości regałów;
d) odpowiedniej stabilności konstrukcji regałów;
e) zabezpieczenia przed wywróceniem się regałów;
f) zapewnienia właściwych odstępów między regałami.
Dla każdego regału wolnostojącego uznanego za dobry wytwórca, zgodnie z PN - M – 78321: 1988, powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:
•    nazwę i znak wytwórcy,
•    nazwę i oznaczenie regału,
•    numer fabryczny i rok produkcji,
•    zakres i wyniki przeprowadzonych badań,
•    stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.
Podstawowa dokumentacja regału powinna zawierać dane o:
•    dopuszczalnym obciążeniu półek ,
•    zaświadczenie o wynikach badań ,
•    instrukcję montażu i użytkowania regału.
Regał powinien być stateczny. Jest stateczny, jeżeli wysokość regału nie jest większa niż czterokrotność jego szerokości (głębokości). W każdym innym przypadku należy sprawdzić warunek stateczności według wzoru:
S = Mu dzielone przez Mw powinno być ≥ 2
Mu - suma momentów sił działających ustalająco na regał względem osi wywrotu
Mw - suma momentów sił działających wywracająco na regał , względem osi wywrotu .
W przypadku S

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów