Odpowiedź:

Zapis przyznający dodatek funkcyjny tylko kierownikom z pominięciem ich zastępców jest zgodny z prawem. Kierownik wydziału i kierownik USC mogą znajdować się w jednaj kategorii zaszeregowania, pod warunkiem jednak, że nie będzie ona niższa niż minimalna kategoria przypisana dla danego stanowiska w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) – dalej r.w.p.s.

Uzasadnienie:

Na wstępie należy zaznaczyć, że dodatek funkcyjny przysługuje z mocy ustawy jedynie pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania. Dla pozostałych ma on charakter fakultatywny. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) – dalej u.o.p.s., pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. Z kolei art. 39 ust. 2 pkt 2 u.o.p.s. stanowi, że warunki i sposób jego przyznawania dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracodawca może określić w regulaminie wynagradzania. Ponieważ kierownik wydziału i jego zastępca, podobnie jak kierownik i zastępca kierownika USC są zatrudnieni w ramach umowy o pracę, przyznanie im dodatku funkcyjnego zależy od postanowień regulaminu.
Co się zaś tyczy kategorii zaszeregowania, to r.w.p.s. określa minimalną kategorię zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk. Nie ma zatem przeszkód, aby do różnych  stanowisk została przypisana ta sama kategoria zaszeregowania, o ile nie będzie ona niższa niż wskazana w r.w.p.s. Ponadto, należy pamiętać, że art. 39 ust. 1 pkt 2 u.o.p.s. nakłada na pracodawcę samorządowego obowiązek określenia w regulaminie szczegółowych warunków wynagradzania, w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Magdalena Skalska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Data udzielenia odpowiedzi: 30 lipca 2015 r.