Odpowiedź

Przepisy regulują maksymalne odstępy czasy między szkoleniami wstępnymi i okresowymi, zależnie od grupy pracowników, do których zatrudniony należy. Nie ma natomiast przepisu, który wskazywałby minimalny okres między szkoleniem wstępnym a okresowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca, uwzględniając charakter pracy i zagrożenia, które jej towarzyszą zorganizował, pierwsze szkolenia okresowe ze znacznym wyprzedzeniem – w stosunku do maksymalnego okresu czasu wynikającego z przepisów, regulujących odstęp między szkoleniem wstępnym a okresowym.

Uzasadnienie

Problematykę szkoleń bhp normuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.b.h.p. Zasadą wynikającą z § 2 r.s.b.h.p. jest zapewnienie przez pracodawcę pracownikowi szkolenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, jak również przekazanie informacji oraz instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub pracy, którą wykonuje.
Szkolenia bhp dzielą się na wstępne oraz okresowe. Zgodnie z § 8 r.s.b.h.p., szkolenie wstępne prowadzone jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje instruktaż ogólny oraz w stosunku do określonych grup pracowników – instruktaż stanowiskowy. W trakcie instruktażu ogólnego pracownik zostaje zaznajomiony z przepisami prawa pracy, natomiast instruktaż stanowiskowy zapewnia zapoznanie z czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Szkolenia bhp powinny być cyklicznie powtarzane w ramach tzw. szkoleń okresowych. Od szkolenia wstępnego, a ściślej mówiąc, od rozpoczęcia pracy liczony jest termin maksymalny, w jakim powinno być przeprowadzone pierwsze szkolenie okresowe. Zgodnie z § 15 ust. 4 r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, w przypadku pozostałych pracowników, pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.
Przepisy r.s.b.h.p. określają jedynie maksymalne okresy (przedziały czasu), które mogą upłynąć między szkoleniami wstępnymi i pierwszymi szkoleniami okresowymi (jak również kolejnymi szkoleniami okresowymi). Rolą pracodawcy jest zapewnienie nieprzekraczania wynikającej z przepisów częstotliwości szkoleń. Nie oznacza to, że pracodawca powinien czekać z przeprowadzeniem szkolenia okresowego do ostatniej chwili, wynikającej z r.s.b.h.p. W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, aby pierwsze szkolenia okresowe były przeprowadzone ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminów maksymalnych, co jednak może być oceniane w kategoriach jedynie dobrej rekomendacji a nie obowiązku prawnego.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów