Spółką akcyjną na podstawie uchwały zarządzają prezesi, którzy otrzymują comiesięczne wynagrodzenie.
Czy nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podpisać z nimi umowę o pracę na stanowisku dyrektora ds. inwestycji?

Co do zasady nie ma przeciwwskazań do tego, aby obok członkowstwa w zarządzie spółki prezesa łączył z tą spółką także stosunek pracy, jeśli w jego ramach będzie on świadczył pracę inną rodzajowo od czynności wykonywanych przez niego jako członka zarządu.

Zgodnie z art. 368 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – dalej k.s.h., zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.
W świetle powyższego, możliwa jest sytuacja, w której członek zarządu spółki akcyjnej zostanie powołany do pełnienia swojej funkcji bez zawierania z nim stosunku pracy. Zdarza się jednak i tak, że z członkiem zarządu zawiera się umowę o pracę, a także tak, że na członka zarządu zostaje powołana osoba, którą już wcześniej łączył ze spółką stosunek pracy. W takiej sytuacji stosunek pracy oraz stosunek członkowstwa w zarządzie spółki funkcjonują odrębnie, co potwierdza SN w swym wyroku z dnia 7 stycznia 2000 r. (I PKN 404/99, OSNP 2001, nr 10, poz. 347).
W ocenie Autora nie ma więc przeszkód, aby członek zarządu został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w ramach której będzie świadczył pracę inną rodzajowo od czynności wykonywanych przez niego jako członka zarządu. Będzie mu wówczas przysługiwało zarówno wynagrodzenie ze stosunku pracy, jak i gratyfikacja pieniężna za pełnienie funkcji członka zarządu.