Czy pracownikowi przysługuje urlop ojcowski, jeśli nie zawarł związku małżeńskiego? Jeśli tak, jakie dokumenty powinien przedstawić w kadrach?
Urlop ojcowski zgodnie z brzmieniem art. 1823 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko. Wynika z tego, że do urlopu ojcowskiego ma prawo pracownik, któremu urodziło się dziecko (ojciec biologiczny) oraz pracownik, który przysposobił dziecko. Istotny jest w tym przypadku fakt wykonywania władzy rodzicielskiej, tzn. do urlopu tego ma prawo pracownik-ojciec, któremu przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem.
Warunkiem udzielenia tego urlopu jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku. Wniosek powinien być złożony na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia korzystania z urlopu ojcowskiego. Urlop może zostać wykorzystany w ciągu pierwszego roku życia dziecka w wymiarze tygodnia.
Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami k.p. jako okres urlopu ojcowskiego wymagane są: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany oraz jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS – zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.
Magdalena Stojek-Siwińska - specjalista z zakresu prawa pracy