Czy pracownikom pracującym w lecie na otwartej przestrzeni przysługuje krem ochronny z filtrem chroniący przed poparzeniem słonecznym?
Zgodnie z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. pracodawca powinien zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników. W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.
Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 do r.b.h.p. Wśród wymienionych w powyższym załączniku środków ochrony indywidualnej znajdują się również dermatologiczne środki ochrony indywidualnej mające zapewnić ochronę przy pracach narażających na podrażnienie skóry – w szczególności podkreślono tu prace, w których stosowane są określone środki chemiczne. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może pracującym w lecie na otwartej przestrzeni pracownikom (z inicjatywy własnej lub na wniosek pracowników) przyznać kremów z filtrem UV. W określonych przypadkach z całą pewnością jest to wskazane.
Łukasz Wawszczak