Czy pracownika ponownie zatrudnionego na to samo stanowisko należy powtórnie skierować na wstępne oraz okresowe szkolenie w dziedzinie bhp?
Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy, nie musi kierować go na szkolenie wstępne bhp.
Stosownie do treści art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Jeśli jednak zatrudnienie nie nastąpi bezpośrednio po ustaniu poprzedniej umowy (ale po przerwie), pracownika należy skierować na szkolenie wstępne.
Zgodnie z wyrokiem NSA we Wrocławiu z dnia 2 lutego 1999 r., II SA/Wr 975/97, Pr. Pracy 1999, nr 6, s. 45 obowiązek przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje także w razie ponownego po przerwie zatrudnienia tej samej osoby na tym samym stanowisku co poprzednio.
Co do szkolenia okresowego należy zwrócić uwagę na § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) – dalej r.s.b.h.p., który stanowi, że ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15 r.s.b.h.p. szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.
Kamil Szymański