Pracownik został tymczasowo aresztowany. Po 3 miesiącach aresztowania umowa wygasła. Pracownikowi trzeba wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Czy za czas pobytu w areszcie pracownik nabył prawo do urlopu (za 3-miesiące)?
Art. 1552 k.p. stanowi, że należy obniżyć wymiar urlopu, gdy pracownik powraca po tymczasowym aresztowaniu. W opisanym przypadku pracownik do pracy nie powraca.


Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przysługuje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - art. 171 k.p.


Jednym z przypadków wygaśnięcia umowy o pracę jest upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 18 lutego 1976 r., I PZP 51/75 "Pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek trzymiesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej tymczasowym aresztowaniem (art. 66 § 1 k.p.) nie traci prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący mu w roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy".

Pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek 3-miesięcznego okresu tymczasowego aresztowania ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop za rok, w którym stosunek pracy wygasł, czyli że ustalając ekwiwalent proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika bierze się pod uwagę również okres 3-miesięcznego aresztu (wtedy trwał stosunek pracy). Okres 3-miesięcznego aresztowania pracownika jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy.