Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową, ubiega się sam czy przez zakład pracy o świadczenie z ubezpieczenia społecznego?

Odpowiedź:

Pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową składa wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej do płatnika składek (pracodawcy). Płatnik składek (pracodawca) po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownika przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku gdy ubezpieczony jest jednocześnie płatnikiem składek – przekazuje on wniosek i skompletowaną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio. Podobny, bezpośredni tryb przekazywania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się w przypadku gdy u pracownika występuje brak płatnika albo w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie choroby zawodowej.

Uzasadnienie:

Procedura zgłaszania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej określona jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 954) - dalej r.o.u.z. w przepisach § 1-4. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie do płatnika składek składa (§ 1 r.o.u.z.) ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny. Wniosek ten, powinien zawierać następujące dane identyfikacyjne: 1) płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu; 2) ubezpieczonego: numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje (§ 2 r.o.u.z.) dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego chorobą zawodową, a w szczególności: decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej; zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony; odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby u której stwierdzono chorobę zawodową. Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje (§ 3 r.o.u.z.) wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, o której mowa w § 2, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczony będący płatnikiem składek, osoby z nim współpracujące, a także uprawniony członek rodziny, kompletują (§ 4 r.o.u.z.) dokumentację i przekazują ją wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie bezpośrednio do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten stosuje się odpowiednio także w przypadku: 1) braku płatnika zobowiązanego do skompletowania dokumentacji; 2) zgłaszania przez ubezpieczonego wniosku o jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie choroby zawodowej.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2014 r.