Czy pracownik skierowany na kurs operatora suwnicy, musi powtórnie przejść badania psychologiczne, jeśli badania psychologiczne miał wykonywane 1/2 roku wcześniej w związku z wykonywaniem prac operatora maszyn odlewniczych i nie utraciły one jeszcze ważności?
Koszt takiego badania to około 70 zł, po zasięgnięciu informacji w przychodni badań psychologicznych, dowiedziałam się, że są to te same badania, różnica jest tylko w zapisie na orzeczeniu. Na pierwszym pisze, że może wykonywać prace operatora piecy, a na drugim - operatora suwnicy.
Zgodnie z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
W związku z powyższym jeżeli pracownika po ukończonym kursie operatora suwnicy przenosimy na nowe stanowisko pracy powinien być skierowany na badania lekarskie wstępne dopuszczające go do wykonywania pracy
Zgodnie z art. 229 § 1 k.p. wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
W skierowaniu na badania należy wymieniać wszystkie możliwe czynniki występujące na stanowiskach pracy (można wymienić dwa i więcej stanowisk pracy np. operator maszyn odlewniczych, operator suwnicy) wówczas nie będzie konieczności kierowania na dodatkowe badania co jest zgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
Skierowanie, powinno zawierać:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Jeśli nie występuje zmiana stanowiska pracy, a specyfika pracy w skierowaniu na aktualne badania uwzględniała wszystkie czynniki szkodliwe i uciążliwe związane z wykonywaną pracą badania wstępne nie są konieczne natomiast konieczne będą badania psychologiczne lub uzyskanie na podstawie poprzednich badań dokumentu potwierdzającego możliwość wykonywania pracy przy obsłudze suwnicy jest to warunek dopuszczenia pracownika do pracy przy obsłudze urządzenia.

Roman Majer