Odpowiedź:

W świetle przepisów prawa pracy nie ma przeszkód, aby rozwiązać umowę o pracę w trakcie trwania urlopu bezpłatnego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 30 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. - umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.

Istotą porozumienia stron jest to, że obydwie strony muszą wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy, a termin rozwiązania umowy może być dowolny. Pracodawca może zatem nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy lub prowadzić negocjacje odnośnie terminu zakończenia współpracy.

Zgodnie z powszechną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy wynikającą z art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niemniej jednak podobna zasada nie działa w drugą stronę i pracownik może wystąpić o rozwiązanie umowy o pracę w czasie urlopu, a sama umowa może się rozwiązać też w czasie trwania urlopu.

Paula Dąbrowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 26.06.2017 r.