Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik zatrudniony w kontakcie z lekami cytostatycznymi nie może wykonywać innych czynności, podczas których będzie narażony na promieniowanie jonizujące.
Leki cytostatyczne, chociaż są dobrodziejstwem dla osób z chorobami nowotworowymi, w przypadku personelu długotrwale zatrudnionego w kontakcie z tymi preparatami mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowotne, przyczyniając się do rozwoju chorób nowotworowych, jak i nienowotworowych.
Co prawda od dnia 1 marca 2005 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.) cytostatyki nie są ujęte jako preparaty rakotwórcze, jednakże środowiska naukowe nie zgadzają się z taką kwalifikacją.
O szkodliwości leków cytostatycznych może świadczyć fakt umieszczenia ich w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) - dalej r.p.u.z.k. Zgodnie z pkt VIII załącznika do r.p.u.z.k. kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny wykonywać prac w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych (m.in. leków cytostatycznych), niezależnie od stopnia ich stężenia w środowisku pracy.
Szczegółowym aktem prawnym określającym zasady stosowania cytostatyków w zakładach opieki zdrowotnej jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 80, poz. 376 z późn. zm.) – dalej r.b.h.l.c.
Przepisy r.b.h.l.c. nakładają na pracodawcę szereg obowiązków, których efektem ma być ochrona pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z kontaktu z cytostatykami. Oprócz wymagań dotyczących pomieszczeń pracy (wydzielone pomieszczenia wyposażone w lożę laminarną), środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, fartuchy, okulary, czepki, maski itp.) oraz zasad szczegółowych podawania leków cytostatycznych, przepis § 10 r.b.h.l.c. jednoznacznie stwierdza, że osoby pracujące w kontakcie z lekami cytostatycznymi nie mogą wykonywać czynności, podczas których będą narażone na promieniowanie jonizujące.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.