Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, którą pracownik prowadził przez 10 lat i zamknął przed zatrudnieniem, ma wpływ na wynagrodzenie chorobowe (czas wyczekiwania), wlicza się do progu podatkowego w tym samym roku kalendarzowym, w którym pracownik został zatrudniony?

Odpowiedź:

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, co oznacza, że nawet jeżeli pracownik podlegał temu ubezpieczeniu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres 10 lat, nie pozwala to na nabycie prawa do wynagrodzenia chorobowego bez tzw. okresu wyczekiwania.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i dochody ze stosunku pracy są rozliczane w odrębnych zeznaniach rocznych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 92 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Przypadki, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego zostały wskazane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 159) – dalej u.ś.p. Z art. 4 ust. 1 pkt 1) u.ś.p. wynika, że zasadniczo pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli nie posiada co najmniej 30 - dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Wyjątek dotyczy tych pracowników, co do których zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 4 ust. 3 u.ś.p. Zgodnie bowiem z tym przepisem prawo do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego przysługuje: 1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, 3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji. Jeżeli chodzi o okoliczność posiadania "co najmniej 10 - letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego" to należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i to tylko wówczas, gdy z tytułu tej działalności jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Oznacza to, że nawet jeżeli pracownik posiada co najmniej 10 - letni okres ubezpieczenia chorobowego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, z tego tytułu nie może nabyć prawa do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania. Okres ubezpieczenia chorobowego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej jest bowiem okresem dobrowolnego, a nie obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Co do progu podatkowego to należy wskazać, że opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. podlegają zarówno przychody ze stosunku pracy, jak i przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych. W takim przypadku dochody z obydwu źródeł rozlicza się w jednym zeznaniu rocznym, które jest składane przez podatnika. Jeżeli natomiast dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., a więc w tzw. sposób liniowy, nie łączy się ich z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych np. dochodami ze stosunku pracy. W takim przypadku dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i dochody ze stosunku pracy są rozliczane w odrębnych zeznaniach rocznych.

Piotr Kostrzewa,

autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 17.08.2015 r.