Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika programu:

Czy pracownicy narażeni na działanie ołowiu mogą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych?

Odpowiedź

W razie narażenia na czynniki chemiczne, które zostały wymienione w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (np. ołów i jego związki), praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna, jeśli na stanowisku pracy nie występuje przekroczenie NDS dla tej substancji.

Uzasadnienie

Przed wydaniem polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na stanowisku pracy, na którym występuje ekspozycja na czynnik chemiczny, należy upewnić się, czy jest to możliwe. Zgodnie z art. 151 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. praca w godzinach nadliczbowych, wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy, jest niedopuszczalna w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) dla ołowiu i jego związków zostało ujęte w wykazie wartości NDS chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817). Wynosi ono 5 mg/m3. W związku z tym praca na stanowisku, na którym występuje ołów lub jego związki w powietrzu wdychanym przez pracownika jest dopuszczalna pod warunkiem, że jego stężenie nie przekracza powyższej wartości. Dla organów kontrolnych, jedynym wiarygodnym dowodem na brak przekroczeń NDS są aktualne pomiary wykonane przez akredytowane laboratorium.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2016 r.