Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

W zakładzie pracy posiadamy stację tankowania LPG, z której tankujemy wózki widłowe. Stacja spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Czy w związku z tym nasi pracownicy mogą tankować sami wózki widłowe bez dodatkowych uprawnień, tak jak to odbywa się teraz na stacjach benzynowych, gdzie klient sam może tankować samochód gazem LPG?

Odpowiedź:

Obowiązujące przepisy dopuszczają samodzielne tankowanie gazem LPG na stacjach paliw pojazdów konstrukcyjnie przystosowanych do zasilania gazem. Nie odnoszą się one jednak do zakładowych stacji paliw z gazem LPG. Pracodawca dopuszczając kierowców wózków do samodzielnego tankowania gazem LPG, powinien zapewnić warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853) - dalej r.s.p. Na stacjach paliw płynnych nie wolno napełniać butli na gaz. Pracownik, który wymienia przenośne butle z gazem na wózku jezdniowym z napędem silnikowym (w tym widłowym) powinien być przeszkolony w zakresie wymiany butli z gazem. Przed dopuszczeniem kierowców wózków do samodzielnego tankowania pracodawca powinien: przeszkolić ich w zakresie bezpiecznego tankowania, wprowadzić temat bezpiecznego tankowania gazu do programu instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, potencjalne zagrożenia związane z samodzielnym tankowaniem gazu przyjąć do oceny ryzyka zawodowego, ustalić procedury bezpiecznego tankowania gazu przez kierowców, wydać instrukcję bhp w zakresie samodzielnego tankowania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 128 r.s.p. dystrybucja gazu płynnego w stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego polega na: 1) tankowaniu gazem płynnym pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem; 2) wymianie butli opróżnionych z gazu płynnego na butle napełnione tym gazem o masie do 11 kg. Niedopuszczalne jest napełnianie butli gazem płynnym w stacjach paliw płynnych lub w samodzielnych stacjach gazu płynnego. Przepisy § 130 ust. 1 r.s.p. wymagają, aby samodzielne stacje gazu płynnego oraz stacje paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybucji gazu płynnego wyposażone były w odpowiednie znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami odrębnymi i wymaganiami określonymi w Polskich Normach; a stanowiska przeznaczone do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego - w oznaczenia o przeznaczeniu danego stanowiska do tego celu oraz czytelne instrukcje obsługi samodzielnego tankowania gazu płynnego w postaci piktogramów i tekstu. Przepisy § 131a r.s.p. wymagają, aby na stanowiskach do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego: 1) odmierzacze gazu płynnego wyposażone były w wyłącznik tankowania sterujący otwarciem i zamknięciem zaworu samoodcinającego zabezpieczającego przed awaryjnym wypływem gazu płynnego; 2) konstrukcja dyszy wlewowej (pistoletu) uniemożliwiała: a) otwarcie zaworu w dyszy wlewowej (pistolecie), w przypadku nieprawidłowego zablokowania i uszczelnienia jej na połączeniu z zespołem napełniania pojazdów samochodowych, b) wypływ gazu płynnego do powietrza atmosferycznego podczas odłączania dyszy wlewowej (pistoletu) od pojazdów samochodowych, w ilości przekraczającej 1 cm[3]; aby stanowiska do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych wyposażone były w system alarmowy, wytwarzający sygnał dźwiękowy, umożliwiający użytkownikowi poinformowanie personelu stacji o zaistnieniu sytuacji alarmowej; aby personel stacji paliw płynnych oraz samodzielnych stacji gazu płynnego miał możliwość stałej obserwacji stanowisk do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych. Przepis § 133 r.s.p. wymaga, aby samodzielną stację gazu płynnego wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy, o którym mowa w § 120 pkt 4 r.s.p.

Według § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) obsługujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki szkolenia powinien być określony w programach szkolenia dla obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2015 r.