Odpowiedź:

Pracodawca zatrudniający pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim nie może zawiesić działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:

Zasady zawieszenia działalności gospodarczej reguluje art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Jak wynika z powyższego przepisu, możliwość zawieszenia działalności gospodarczych dotyczy tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Jeżeli więc pracodawca zatrudnia pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim, to mimo, że pracownica faktycznie nie świadczy pracy, sam fakt pozostawania przez nią w zatrudnieniu u danego pracodawcy, stanowi przeszkodę do zawieszenia działalności gospodarczej.

Aby móc zawiesić działalność gospodarczą pracodawca usiałby rozwiązać stosunki pracy ze wszystkimi pracownikami, w tym z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim. Należy jednak pamiętać, że w okresie urlopu macierzyńskiego pracownica podlega szczególnej ochronie i rozwiązanie w tym czasie umowy o pracę przez pracodawcę może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy – art. 177 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.

Katarzyna Pietruszyńska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 6.07.2015 r.