Pracownik ma podpisaną umowę na okres próbny od 23 maja 2007 r. do 31 lipca 2007 r. Dostaje tę umowę do ręki dzień wcześniej tj. 22 maja 2007 r. W dniu, w którym miał podjąć pracę, tj. 23 maja 2007 r. zadzwonił do firmy i powiadomił pracodawcę, że nie stawi się do pracy z powodu "choroby" (zwolnienia nie dostarczył).
Czy pracodawca rozwiązując z nim umowę w trybie natychmiastowym musi mu wypłacić ekwiwalent za urlop (pracownik nie przepracował ani jednego dnia)?
Pracownik ma ponad 10 lat pracy.

Tak, w takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 3 dni urlopu wypoczynkowego.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 k.p.).
Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym z dniem 1 stycznia, pod warunkiem, że w tym okresie jest zatrudniony i nie korzysta ze zwolnień określonych w art. 1552 § 1 kp.
Przepis art. 1552 k.p. reguluje wpływ wykorzystywania przez pracownika urlopu bezpłatnego oraz innych okresów niewykonywania pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. W § 1 tego artykułu wskazane są przypadki nieobecności pracownika w pracy, które mają wpływ na wymiar urlopu w dany roku kalendarzowym, oprócz wymienionego urlopu bezpłatnego, są to:
– urlop wychowawczy,
– odbywanie zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
– tymczasowe aresztowanie,
– odbywanie kary pozbawienia wolności,
– nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.
Wskazane okresy w danym roku kalendarzowym muszą trwać co najmniej 1 miesiąc. W przypadku gdy trwają krócej nie ograniczają wymiaru urlopu wypoczynkowego. W opisanej sytuacji nieobecność pracownika nie trwała dłużej niż jeden miesiąc.
W przepisie tym odrębnie potraktowane są dwie sytuacje, do których zastosowanie ma zasada proporcjonalności.
W § 2 zaś unormowano sytuację, gdy pracownik nabywszy prawo do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, przestał wykonywać pracę z powodów wskazanych w art. 1552 § 1 k.p.
Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego, w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi na podstawie art. 1552a § 1 k.p. Niepełny miesiąc kalendarzowy pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (§ 2 art. 1552a k.p.).
W opisanej sytuacji będą to 3 dni (1/12 z 26 dni = 2,16 czyli 3 dni).
Reguły proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu nie stosujemy, jeżeli pracownik przed rozpoczęciem okresu wskazanego w art. 1552 § 1 k.p. wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.