Czy konieczne jest szkolenie wstępne dla pracodawcy?
Mimo braku wyraźnego nakazu, przeprowadzenie instruktażu ogólnego dla pracodawcy należy uznać za celowe zwłaszcza, gdy uzna się, że jest to niezbędne do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
Zgodnie z art. 2373 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) - dalej k.p. pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
Z kolei zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p., instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W ramowym programie instruktażu ogólnego określono zaś m.in.:
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a)podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w k.p., w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b)przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c)zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Jak wynika z programu instruktażu ogólnego, jest on przeznaczony dla pracowników. Jednak z uwagi na to, jak istotna jest wiedza z zakresu bhp udział pracodawcy w instruktażu ogólnym należy uznać za celowy.
Kamil Szymański